Młodzież Aktywna w pełni!

wpis w: DCW | 0

Diecezjalne Centrum Wolontariatu przy Caritas Diecezji Kieleckiej zakończyło realizację projektu „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” – edycja 2019 współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakładał wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, z wykorzystaniem potencjału i zasobów szkół, podmiotów reintegracyjnych oraz lokalnych sieci świetlic i klubów młodzieżowych oraz opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży, który będzie określał szereg działań o charakterze profilaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałaniu uzależnieniom, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego.

5 grudnia 2019 roku podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu w Kielcach odbyło się podsumowanie projektu. Zaprezentowana została wówczas wystawa zdjęć z działań projektowych, a osoby, które były uczestnikami projektu podzieliły się wrażeniami i nabytymi doświadczeniami wolontaryjnymi. W trakcie realizacji projektu młodzi angażowali się działania wolontaryjne w różnego rodzaju placówkach: świetlica, ognisko wychowawcze, dom pomocy społecznej oraz hospicjum. Wzięli udział także w akcjach charytatywnych. Dodatkową okazją do integracji grupy były wspólne wyjścia na wydarzenia kulturalne: kino, filharmonia, teatr tańca. Całość działań została wspólnie omówiona z uczestnikami podczas spotkania ewaluacyjnego, które odbyło się 18 grudnia 2019 roku. Młodzi stwierdzili, że działania projektowe były okazją do poznania nowych obszarów zaangażowania społecznego, odkrycia swoich talentów i zainteresowań oraz szansą na zdobycie ciekawych doświadczeń życiowych. W ramach projektu Aktywna Młodzież odbyło się 6 szkoleń wolontaryjnych, wyjazdowe szkolenie liderskie, 2 debaty oksfordzkie, warsztaty z mediów społecznościowych i umuzykalniające, gra miejska, rajd rowerowy, wizyta studyjna w hospicjum w Miechowie, wyjazd do parlamentu oraz spotkanie z samorządowcami w Jędrzejowie.