REALIZOWANE

2017-2018 – „Miłosierni do końca” – wolontariat na rzecz osób starszych

Projekt „Miłosierni do końca” zakłada zaangażowanie 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami (4) w wolontariat na rzecz osób starszych w hospicjach i zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego. 4 zespoły wolontariuszy (wraz z opiekunami) po rekrutacji i spotkaniu posłania (formacyjne) przejdą wstępne szkolenie poszerzające wiedzę na temat wolontariatu (praw i obowiązków wolontariusza oraz form działania w wolontariacie) oraz warsztat fotograficzno-filmowy. Następnie zostanie wraz z nimi ustalony termin i miejsce wyjazdu na działania wolontaryjne do jednego z hospicjów, w których prężnie rozwinął się wolontariat i prowadzone są efektywne działania fundraisingowe. W każdym z hospicjów zespół 5 młodych i opiekun podejmą konkretne działania wolontaryjne przez 5 dni. Ten czas pozwoli poznać specyfikę placówki, nawiązać relację z pracownikami i tamtejszymi wolontariuszami oraz przygotować materiał zdjęciowy, filmowy i dziennikarski. Na koniec września odbędzie się spotkanie w Hospicjum w Kielcach, podczas którego wszystkie zespoły podzielą się swoimi doświadczeniami z wyjazdowego wolontariatu. Wraz z trenerem ustalą także plan działań wolontaryjnych na rzecz osób starszych z hospicjum lub zakładów opiekuńczo-leczniczych w Kielcach i okolicy, który będą realizować przez kolejne 6 miesięcy. Przed rozpoczęciem działań zostanie przeprowadzone także szkolenie warsztatowe z psychologiem i fizjoterapeutą. Zadaniem zespołów wolontaryjnych będzie także przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz pomocy osobom starszym, chorym oraz działań fundrisingowych, których efektem będzie spełnienie konkretnego marzenia jednego z poznanych podopiecznych. Na koniec projektu zostanie zorganizowane spotkanie, na które zostaną zaproszeni nauczyciele z regionu, księża. Młodzi wolontariusze oraz opiekunowie (beneficjenci) zaprezentują na nim efekty swoich działań i opowiedzą o tym jak projekt „Miłosierni do końca” wpłynął na ich życie.

Projekt współfinansowany ze środków Caritas Polska.

2017 r. – „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska”

W ramach zadania publicznego zaplanowano realizację działania obligatoryjnego (Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, w wykorzystaniem potencjału i zasobów szkół, podmiotów reintegracyjnych oraz lokalnych sieci świetlic i klubów młodzieżowych) oraz działania fakultatywnego (Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży, który będzie określał działania o charakterze profilaktycznym, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego). Zaplanowane działania (w ramach działania obligatoryjnego) obejmują: dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla grupy około 20 osób każdy, spotkania propagujące ideę wolontariatu – w szkołach, świetlicach, Klubach Integracji Społecznej, z którymi Wnioskodawca (Caritas Diecezji Kieleckiej) współpracuje na rzecz realizacji różnego rodzaju działań. Spotkania mające na celu podzielenie się doświadczeniami z pracy wolontaryjnej. W ramach działania fakultatywnego zaplanowano warsztaty wyjazdowe dwudniowe mające na celu opracowanie i wdrożenie programu oraz wydarzenia zorganizowane przez młodzież dla młodzieży (gra miejska, wizyta w siedzibie mediów regionalnych, rajd pieszy). Podsumowaniem zadania będzie prezentacja osiągnięć podczas spotkania w grudniu 2017r. Uczestnikami działań będzie młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym z terenów wiejskich i miejskich, objęta wsparciem w ramach Klubów Integracji Społecznej, funkcjonujące w strukturach Caritas. Celem działań będzie włączenie młodzieży w minimum 4 akcje wolontaryjne, charytatywne.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity Społecznej

ZREALIZOWANE

2016 r. – „Pomagam na maksa, czyli wolontariat uczniowski w służbie osobom chorym i niesamodzielnych”

Plakat "Pomagam na maksa"Projekt miał za zadanie przybliżyć uczniom wolontariat oraz możliwości, w jakie prospołeczne działania na rzecz osób ciężko chorych i niesamodzielnych może zaangażować się młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Celem projektu był wzrost zaangażowania w wolontariat uczniów poprzez zaprojektowanie a następnie zrealizowanie działań na rzecz placówek opiekujących się osobami chorymi i niesamodzielnymi. Cel ten został osiągnięty poprzez bezpośrednią pracę z 80 uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Zaangażowani w projekt uczniowie wzięli udział w zajęciach poszerzających wiedzę na temat wolontariatu, praw i obowiązków wolontariusza oraz form działania w wolontariacie. Poznali potrzeby i specyfikę pracy z osobami chorymi i niesamodzielnymi. Uczestniczyli w szkoleniach poszerzających kompetencje potrzebne do pracy wolontariusza oraz niwelujących bariery w komunikacji z osobami ciężko chorymi. Odwiedzali placówki świadczące pomoc osobom starszym i niesamodzielnym, poznali ich sposób działania oraz potrzeby. Swoje działania, doświadczenia oraz realizację własnego projektu uczniowie prezentowali na profilu swojego zespołu wolontaryjnego w mediach społecznościowych. Niezwykle istotną rolę w dokumentowaniu działań oraz zwiększaniu motywacji uczniów pełnił aparat cyfrowy z funkcją nagrywania filmów, który został uczniom użyczony.

Filmy zrealizowane w ramach projektu:
 Szkoła w Łosieniu      Szkoła w Piekoszowie      Szkoła w Tumlinie     ZSM Kielce
ZSK Kielce

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2015 r. – „Pomóżmy pomagać”

Cykl szkoleń obejmujący następujące tematy:Pomóżmy pomagać 2015

 • Omówienie celów i zadań rehabilitacji osób w podeszłym wieku, charakterystyki osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób w podeszłym wieku. Omówienie potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych. Przedstawienie możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz możliwości aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Zagadnienia dotyczące wolontariatu (aspekty prawne i moralne, prawa i obowiązki, dokumentacja); Zapoznanie z różnymi środowiskami pracy wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Poznanie zajęć integracyjnych, pobudzających różne zmysły, przystosowanych dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
 • Tematykę ryzyka i profilaktyki upadków u osób niepełnosprawnych. Dostosowanie przestrzeni mieszkania do ich potrzeb. Zapoznanie ze sprzętem wspomagającym i pomocami ortopedycznymi – omówienie ich zastosowania dla osób niepełnosprawnych;  obsługa wózka inwalidzkiego. Zestawy ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych wykonywanych przy udziale rodziny.

Projekt współfinansowany ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2015 r. – „Podróż międzyplanetarna”

Podróż międzyplanetarna 2015Podstawowym zadaniem projektu było wyposażenie uczniów kieleckich szkół w takie umiejętności psychologiczne, które pozwolą im dokonywać racjonalnych wyborów odnośnie używek, zaczynających być normą w środowisku rówieśniczym. Uczniowie wzięli udział w cyklu 3 warsztatów, w których tematyka uzależnienia była łączona z nabywaniem umiejętności tj. rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2014 r. – „Kompetentny wolontariusz”

Głównym celem  zadania było przeprowadzenie cyklu 9 spotkań  szkoleniowych po 6 godzin dla grupy 60 osób z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie postępowania  z osobami niepełnosprawnymi i ciężko chorymi.

Projekt współfinansowany ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2014 r. – „Podróż międzyplanetarna”

Podróż międzyplanetarna 2014Projekt oparty był na programie profilaktycznym pn. „Podróż międzyplanetarna” na podstawie książki „Mały Książę” oraz opowiadań Bruno Ferraro zaopiniowanym przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. W ramach zadania przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży opartych.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2013 r. – „Razem zawsze łatwiej”

Głównym celem  zadania było przeprowadzenie cyklu 5 spotkań  szkoleniowych dla grupy 35 osób z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie postępowania  z osobami niepełnosprawnymi i ciężko chorymi.

Projekt współfinansowany ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2013 r. – „Dobry wybór”

Dobry wybór 2013Projekt „Dobry wybór” miał za zadanie jest ukazanie uczniom kieleckich szkół życia wolnego od używek prezentując możliwości wykorzystania ich potencjału, rozwoju zainteresowań, pasji oraz poznania mechanizmów rozwoju uzależnień od środków takich jak alkohol, narkotyki oraz zwłaszcza na pokazaniu następstw uzależnień. W tym celu przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży oraz szkolenia dla liderów młodzieżowych opartych na programie profilaktycznym „W Królestwie Maciusia I”.  Odbiorcy projektu tj. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otrzymali wsparcie i uzyskali pomoc w realizowaniu swoich pasji poprzez kontakt z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2012 r. – „Wolna Wola”

Wolna Wola 2012Projekt miał za zadanie wykreowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych asertywnych postaw oraz pozytywnych wzorców zachowań, które umożliwią im ustrzec się przed podobnymi zagrożeniami. W tym celu zaplanowane przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży oraz szkolenie dla liderów młodzieżowych opartych na programie profilaktycznym „Podróż międzyplanetarna”. Odbiorcy projektu tj. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otrzymali wsparcie i uzyskali pomoc w realizowaniu swoich pasji poprzez kontakt z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2011 r. – „Wolna Wola”

Wolna Wola 2011Uczniowie szkół kieleckich wzięli udział w cyklu 3 warsztatów, w których tematyka uzależnienia była łączona z nabywaniem umiejętności tj. rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Projekt stworzył uczniom przestrzeń do właściwego zarządzania własnym czasem, życiem bez używek i do działania poprzez rozwijanie zainteresowań, a także działania na rzecz innych m.in. poprzez pracę wolontarystyczną.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2011 r. – „Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat”

Bądź wolontariuszem. Zmieniaj siebie i światProjekt miał na celu przybliżenie wiedzy o wolontariacie oraz jego wartości społecznej poprzez edukację i promocję wolontariatu w regionie świętokrzyskim. Zrealizowano następujące działania: prezentacja sylwetek wolontariuszy, jak również kampania informacyjna w mediach oraz organizacja spotkań tematycznych dla społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2010 r. – „Wolna Wola – warsztaty profilaktyczne dla uczniów kieleckich szkół”

Głównym celem zadania było przekazanie szerokiej wiedzy uczniom kieleckich szkół na temat  mechanizmów rozwoju uzależnień od środków takich jak alkohol, narkotyki oraz nietoksycznych środków tj. Internet, zwłaszcza na pokazaniu następstw uzależnień.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2009 r. – „Na horyzoncie dojrzeć swoją przyszłość”

Na horyzoncie dojrzeć swoją przyszłość 2009Cykl szkoleniowy obejmował 3 bloki tematyczne:

 1. Odnaleźć siebie: umiejętności interpersonalnych i społecznych, tym z radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów.
 2. Mity i prawda o używkach
 3. Kreatywność i drama

Projekt był skierowany do studentów uczelni kieleckich. Zakończył się zorganizowaniem spektaklu przedstawiającego życie jednego z bohaterów książki „Żyć pełnią życia”.

Udział w szkoleniach był bezpłatny.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.Wolontariat nakręca 2009

2009 r. – „Wolontariat nakręca”

Bezpłatne szkolenia dla młodych osób. Tematyka zajęć

 1. “I Ty możesz zostać Wolontariuszem”
 2. “Wolontariat w Świetlicy Środowiskowej”
 3. “Niesienie pomocy osobom potrzebującym”
 4. “Wolontarystyczna praca administracyjno – biurowa”
 5. “Wolontariat w Banku Żywności”
 6. “Wolontariat pierwszym krokiem w poszukiwaniu pracy

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. dcw kielce