REALIZOWANE

2019-2020 – „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030

Korpus Solidarności to program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń. Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Program Korpusu Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

– wolontariuszach,

– organizatorach wolontariatu,

– koordynatorach wolontariatu,

– otoczeniu wolontariatu

W województwie świętokrzyskim operatorem programu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu przy Caritas Diecezji Kieleckiej.
Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpus Solidarności” – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

 

2019-2020 – „Wolontariat otwiera drzwi” – rozwój aktywności prospołecznej przez stworzenie siedziby centrum wolontariatu

Projekt zakłada on rozwój aktywności prospołecznej w regionie świętokrzyskim. Podstawowym działaniem jest stworzenie siedziby centrum wolontariatu i przygotowanie szerokiej oferty szkoleniowej dla wolontariuszy. Projekt bezpośrednio skierowany jest do osób młodych (13-30 lat), ale swoim oddziaływaniem obejmie także do innych grup wiekowych i zainteresuje działalnością wolontaryjną. Przewidziano przeszkolenie z podstaw wiedzy na temat wolontariatu dla min. 500 młodych osób. Z tej grupy zostanie zrekrutowane min. 80 osób, które podejmą działania długofalowe. Będą mieli szansę skorzystać z szerokiej oferty szkoleniowej, warsztatowej, wyjazdów studyjnych, a także spotkań integracyjnych oraz wyjść kulturalnych. Projekt ma przyczynić się do budowy postaw obywatelskich. Pomysł na realizację zadania wyszedł od wolontariuszy Caritas mających doświadczenie we współpracujący z młodymi ludźmi. Będą oni funkcjonować w projekcie jako mentorzy. Ich obecność pomoże w zintegrowaniu nowych wolontariuszy z tymi, którzy już działają w strukturach Caritas Diecezji Kieleckiej. W ramach projektu zaplanowano szereg działań promocyjnych pokazujących społeczności regionu pozytywny obraz wolontariatu. Planujemy, by projekt “Wolontariat otwiera drzwi” wpisał się mocno w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Będziemy otwarci na propozycje i spotkania z mieszkańcami regionu. Zachęcamy także do współpracy seniorów, w których widzimy duży potencjał.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

„Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” – edycja 2019

W ramach niniejszego zadania publicznego zaplanowano realizację dwóch głównych działań: a) opracowanie i wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, z wykorzystaniem potencjału i zasobów szkół, podmiotów reintegracyjnych oraz lokalnych sieci świetlic i klubów młodzieżowych oraz b) opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży, który będzie określał szereg działań o charakterze profilaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałaniu uzależnieniom, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego. Zaplanowane działania w ramach aktywizacji społecznej młodzieży obejmują: szkolenia wolontariuszy (6 szkoleń), 2 debaty oksfordzkie na tematy społeczne, wizyta studyjna w placówce pomocowej z podjęciem tam wolontariatu (np. hospicjum), spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego, wyjazd do Sejmu RP i spotkanie z parlamentarzystami dot. poznania stanowienia prawa, warsztaty propagujące ideę wolontariatu – w szkołach, świetlicach, klubach integracji społecznej, z którymi Wnioskodawca (Caritas Diecezji Kieleckiej) współpracuje na rzecz realizacji różnego rodzaju działań włączenia społecznego, zajęcia z zakresu ekonomii społecznej. Zorganizowane zostaną dwudniowe warsztaty wyjazdowe obejmujące warsztaty z edukacji obywatelskiej, partycypacji społecznej oraz warsztaty liderskie, edukacyjne, komunikacji społecznej, profilaktyki uzależnień. W ramach działań profilaktycznych zaplanowano wydarzenia edukacyjne (kulturalne, historyczne, medialne, zdrowotne) oraz spotkanie ewaluacyjne. Działania będą kładły nacisk na wykorzystanie indywidualnych preferencji i zdolności uczestników oraz będą zawierały edukację w zakresie problemu uzależnień. Podsumowaniem zadania będzie prezentacja osiągnięć podczas wydarzenia w grudniu 2019 r. Celem działań będzie też włączenie młodzieży w minimum 4 akcje o charakterze wolontaryjnym i charytatywnym (festyny, kampanie społeczne, zajęcia w świetlicach środowiskowych, na rzecz podopiecznych hospicjum, kolonie charytatywne, zbiórki żywności itp.). Podjęte działania przyczynią się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ZREALIZOWANE

2018/2019 – „Twórczy remanent”

Diecezjalne Centrum Wolontariatu przy Caritas Diecezji Kieleckiej zakończyło projekt „Twórczy remanent” realizowany we współpracy z Fundacją Vive Serce Dzieciom. Podczas ostatnich zajęć, w dniu 30 maja 2019 roku uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zawiesili swoje wytwory na jednym z drzew w centrum Kielc.

Działania obejmowały zajęcia manualne z użyciem materiałów: szycie, przewlekanie, haftowanie, projektowanie… itd. Projekt przeznaczony był dla dzieci w wieku 9-12 lat. Zajęcia odbywały się cyklicznie od listopada 2018 roku do maja 2019 roku. Uczestniczyła w nich grupa 20 młodych wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach i Szkoły Podstawowej w Brynicy. Efektem działań były wytwory, które m.in. przekazane zostały chorym dzieciom, pacjentom szpitali kieleckich. Zajęcia odbywały się w biurze Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach w pomieszczeniach Fundacji Vive Serce Dzieciom i prowadziła je Oliwia Hildenbrandt, profesjonalny trener z Młodzieżowego Domu Kultury.

Przez te miesiące udało się stworzyć m.in. wyjątkową biżuterię, pluszowe serca, piernikowe ozdoby świąteczne, zwierzątka z poduszek, rajtkostworki, skarpeciaki, tekturowe zajączki, wełniaki, kwiaty dla mam i ptaszki pełne marzeń.

2018 – „Wesprzyj Patriotę – Bądź Patriotą”

Projekt zakładał przeszkolenie wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas Diecezji Kieleckiej ze szkół podstawowych i zaangażowanie ich w stałą pomoc wolontaryjną. Działania projektowe miały na celu nawiązanie przez wolontariuszy relacji z osobami potrzebującymi pomocy (starszymi, samotnymi). Młodzi zaangażowali się także w troskę o miejsca pamięci wojen w swojej okolicy oraz przygotowali plakat obrazujący ich rozumienie współczesnego patriotyzmu. W projekcie wzięły SKC z Brzezin, Krajna, Kazimierzy Wielkiej, Promnika, Porzecza i Polichna.

Projekt współfinansowany ze środków Caritas Polska w ramach Programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”

 

2018 – „Polskie Miłosierdzie”

Projekt zakładał aktywizację Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Kieleckiej poprzez wyjazd szkoleniowo- pielgrzymkowy do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej i wizyty studyjne w parafiach, gdzie prężnie działają zespoły Caritas. 50 wolontariuszy poznało także sylwetki świętych tworzących polską historię dobroczynności w celu inspiracji. Efektem wyjazdu było zaplanowanie innowacyjnych inicjatyw miłosierdzia w parafiach, z których 5 otrzymało dofinansowane.

Dzięki projektowi beneficjenci odkryli na nowo wartość działań prospołecznych. Mieli możliwość przekonać się jaką radość przynosi dzielenie się swoim czasem z potrzebującymi. Beneficjenci zdobyli także doświadczenie w podejmowaniu własnych inicjatyw i w realizowaniu autorskich pomysłów.

Projekt współfinansowany ze środków Caritas Polska w ramach Programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski”

„Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.

Działania projektowe obejmowały realizację następujących działań:

 1. Przeprowadzenie szkoleń „I Ty możesz zostać wolontariuszem” – z zakresu podstaw wolontariatu, prawa (Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie), motywacji wolontariuszy, praw i obowiązków, wpływu wolontariatu na rozwiązywanie problemów społecznych, wolontariat a ścieżka rozwoju zawodowego. Wzięły w nich udział 125 młode osoby.
 2. W ramach działań obligatoryjnych przeprowadzone zostały:
 • wyjazd do Sejmu RP w dniu 20 czerwca 2018 roku. W trakcie wyjazdu młodzi odwiedzili także siedzibę największej organizacji charytatywnej w Polsce – Caritas Polska. Udali się również do Muzeum Powstania Warszawskiego.
 • spotkania z samorządami: Pierwszym spotkaniem była wizyta w gminie Solec-Zdrój w dniu 7 sierpnia 2018 roku. Drugie spotkanie odbyło się w gminie Łoniów w dniu 4 października 2018 roku.
 • debata z przedstawicielami Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 29 maja 2018 roku.

3. Przeprowadzenie dwudniowych liderskich warsztatów wyjazdowych dla 20 osobowej grupy młodzieży w ośrodku w Kaczynie w dniach 19-20 października 2018 roku.

4. W ramach działań fakultatywnych zorganizowane zostały następujące wydarzenia:

 • edukacja kulturalna: warsztaty artystyczne w Centrum Designu (Wzgórze Zamkowe w Kielcach) w dniu 19 listopada 2018 roku
 • edukacja historyczna: warsztaty w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, połączone z działaniami wolontaryjnymi na rzecz tej placówki w dniu 30 listopada 2018 roku
 • edukacja medialna -warsztaty dziennikarskie w dniu 19 listopada 2018 roku.
 • edukacja zdrowotna – organizacja rajdu pieszego w dniu 13 października 2018 roku

Kontynuacją warsztatów było wdrożenie lokalnego programu aktywizacji społecznej młodzieży – odbyły się 4 spotkania w świetlicach i klubach młodzieżowych, poświęcone tematyce wolontariatu młodzieży. Efektem spotkań było zaangażowanie młodzieży w działania i akcje wolontaryjne, między innymi organizowane przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu. Ponadto przeprowadzono 3 spotkania ewaluacyjno-superwizyjne służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności wolontariuszy (z psychologiem i pracownikiem socjalnym stykającym się z trudnymi problemami społecznymi). W ramach edukacji kulturalnej, uspołeczniającej odbyły się wyjścia wolontariuszy do muzeum, teatru kina.

– Podsumowaniem działań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych rezultatów było spotkanie 5 grudnia 2018 r., w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2017-2018 – „Miłosierni do końca” – wolontariat na rzecz osób starszych

Projekt „Miłosierni do końca” zakładał zaangażowanie 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami (4) w wolontariat na rzecz osób starszych w hospicjach i zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego. Cztery zespoły wolontariuszy ze szkół kieleckich: Zespołu Szkół Katolickich, VI Liceum Ogólnokształcącego, V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Mechanicznych, po rekrutacji i spotkaniu formacyjnym przeszli wstępne szkolenie poszerzające wiedzę na temat wolontariatu (praw i obowiązków wolontariusza oraz form działania w wolontariacie) oraz warsztat fotograficzno-filmowy. Wolontariusze wybrali się do jednego z hospicjów (Gdańsk, Puck, Kraków, Wilno), w których prężnie rozwinął się wolontariat i prowadzone są efektywne działania fundraisingowe. W każdym z hospicjów zespół 5 młodych i opiekun podjęli konkretne działania wolontaryjne przez 5 dni. Ten czas pozwolił poznać specyfikę placówki, nawiązać relację z pracownikami i tamtejszymi wolontariuszami oraz przygotować materiał zdjęciowy, filmowy i dziennikarski. Na początku października odbyło się spotkanie w Hospicjum w Kielcach, podczas którego wszystkie zespoły podzieliły się swoimi doświadczeniami z wyjazdowego wolontariatu. Wraz z trenerem ustalili także plan działań wolontaryjnych na rzecz osób starszych z hospicjum i zakładów opiekuńczo-leczniczych w Kielcach, który realizowali przez kolejne 6 miesięcy. Przed rozpoczęciem działań zostało przeprowadzone także szkolenie warsztatowe z psychologiem i fizjoterapeutą. Zadaniem zespołów wolontaryjnych było przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz pomocy osobom starszym, chorym oraz działań fundrisingowych, które zaowocowały spełnieniem konkretnego marzenia jednego z poznanych podopiecznych. Na koniec projektu odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni nauczyciele z regionu, księża. Młodzi wolontariusze oraz opiekunowie (beneficjenci) zaprezentowali na nim efekty swoich działań i opowiedzieli o tym jak projekt „Miłosierni do końca” wpłynął na ich życie.

Filmy zrealizowane w ramach projektu:
 SKC Mechanik Kielce    V LO Kielce    SKC LO Słowacki Kielce

Projekt współfinansowany ze środków Caritas Polska.

2017 r. – „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska”

Działania projektowe obejmowały realizację działań obligatoryjnych oraz fakultatywnych. W ramach projektu opracowano i wdrożono lokalny program w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży (działania obligatoryjne). W ramach tego obszaru przeprowadzono dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla grupy młodzieży w ośrodku wypoczynkowym w Ciekotach. W trakcie warsztatów młodzież zapoznała się z wiedzą z edukacji obywatelskiej, animacji młodzieżowych liderów, nauki samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej oraz edukacji w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej. Lokalny program aktywizacji społecznej młodzieży wdrożono poprzez 6 szkoleń z wiedzy o wolontariacie (124 osoby) oraz zaangażowanie w działania i akcje wolontaryjne, między innymi organizowane przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu. Dodatkowo dla beneficjentów odbyły się 4 spotkania superwizyjne, poświęcone pogłębianiu wiedzy i umiejętności wolontariuszy. W zakresie realizacji wybranego działania fakultatywnego (opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży) zorganizowano dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla 20 – osobowej grupy młodzieży w ośrodku wypoczynkowym w Kaczynie. Podczas zajęć opracowywano lokalny program działań profilaktycznych i sposób jego wdrożenia w zakresie 4 obszarów tematycznych: kultura, historia, media, i zdrowie. Przeprowadzone zostały także warsztaty artystyczne (prace ręczne, szycie pacynek z filcu) pod tytułem „I ty możesz zostać wolontariuszem” połączone z konkursem prac. Na szkoleniu odbyły się warsztaty dziennikarskie. W ramach kontynuacji (wdrożenia programu) zorganizowane zostały: wizyta w siedzibie regionalnej rozgłośni radiowej, gra miejska „Pomniki historii”, rajd pieszy z Kielc do Chęcin. Podsumowaniem działań zrealizowanych w ramach projektu i osiągniętych rezultatów było spotkanie 5 grudnia 2017 r., w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity Społecznej

2016 r. – „Pomagam na maksa, czyli wolontariat uczniowski w służbie osobom chorym i niesamodzielnych”

Plakat "Pomagam na maksa"Projekt miał za zadanie przybliżyć uczniom wolontariat oraz możliwości, w jakie prospołeczne działania na rzecz osób ciężko chorych i niesamodzielnych może zaangażować się młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Celem projektu był wzrost zaangażowania w wolontariat uczniów poprzez zaprojektowanie a następnie zrealizowanie działań na rzecz placówek opiekujących się osobami chorymi i niesamodzielnymi. Cel ten został osiągnięty poprzez bezpośrednią pracę z 80 uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Zaangażowani w projekt uczniowie wzięli udział w zajęciach poszerzających wiedzę na temat wolontariatu, praw i obowiązków wolontariusza oraz form działania w wolontariacie. Poznali potrzeby i specyfikę pracy z osobami chorymi i niesamodzielnymi. Uczestniczyli w szkoleniach poszerzających kompetencje potrzebne do pracy wolontariusza oraz niwelujących bariery w komunikacji z osobami ciężko chorymi. Odwiedzali placówki świadczące pomoc osobom starszym i niesamodzielnym, poznali ich sposób działania oraz potrzeby. Swoje działania, doświadczenia oraz realizację własnego projektu uczniowie prezentowali na profilu swojego zespołu wolontaryjnego w mediach społecznościowych. Niezwykle istotną rolę w dokumentowaniu działań oraz zwiększaniu motywacji uczniów pełnił aparat cyfrowy z funkcją nagrywania filmów, który został uczniom użyczony.

Filmy zrealizowane w ramach projektu:
 Szkoła w Łosieniu      Szkoła w Piekoszowie      Szkoła w Tumlinie     ZSM Kielce
ZSK Kielce

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2015 r. – „Pomóżmy pomagać”

Cykl szkoleń obejmujący następujące tematy:Pomóżmy pomagać 2015

 • Omówienie celów i zadań rehabilitacji osób w podeszłym wieku, charakterystyki osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób w podeszłym wieku. Omówienie potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych. Przedstawienie możliwości przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz możliwości aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Zagadnienia dotyczące wolontariatu (aspekty prawne i moralne, prawa i obowiązki, dokumentacja); Zapoznanie z różnymi środowiskami pracy wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Poznanie zajęć integracyjnych, pobudzających różne zmysły, przystosowanych dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
 • Tematykę ryzyka i profilaktyki upadków u osób niepełnosprawnych. Dostosowanie przestrzeni mieszkania do ich potrzeb. Zapoznanie ze sprzętem wspomagającym i pomocami ortopedycznymi – omówienie ich zastosowania dla osób niepełnosprawnych;  obsługa wózka inwalidzkiego. Zestawy ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych wykonywanych przy udziale rodziny.

Projekt współfinansowany ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2015 r. – „Podróż międzyplanetarna”

Podróż międzyplanetarna 2015Podstawowym zadaniem projektu było wyposażenie uczniów kieleckich szkół w takie umiejętności psychologiczne, które pozwolą im dokonywać racjonalnych wyborów odnośnie używek, zaczynających być normą w środowisku rówieśniczym. Uczniowie wzięli udział w cyklu 3 warsztatów, w których tematyka uzależnienia była łączona z nabywaniem umiejętności tj. rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2014 r. – „Kompetentny wolontariusz”

Głównym celem  zadania było przeprowadzenie cyklu 9 spotkań  szkoleniowych po 6 godzin dla grupy 60 osób z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie postępowania  z osobami niepełnosprawnymi i ciężko chorymi.

Projekt współfinansowany ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2014 r. – „Podróż międzyplanetarna”

Podróż międzyplanetarna 2014Projekt oparty był na programie profilaktycznym pn. „Podróż międzyplanetarna” na podstawie książki „Mały Książę” oraz opowiadań Bruno Ferraro zaopiniowanym przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. W ramach zadania przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży opartych.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2013 r. – „Razem zawsze łatwiej”

Głównym celem  zadania było przeprowadzenie cyklu 5 spotkań  szkoleniowych dla grupy 35 osób z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie postępowania  z osobami niepełnosprawnymi i ciężko chorymi.

Projekt współfinansowany ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

2013 r. – „Dobry wybór”

Dobry wybór 2013Projekt „Dobry wybór” miał za zadanie jest ukazanie uczniom kieleckich szkół życia wolnego od używek prezentując możliwości wykorzystania ich potencjału, rozwoju zainteresowań, pasji oraz poznania mechanizmów rozwoju uzależnień od środków takich jak alkohol, narkotyki oraz zwłaszcza na pokazaniu następstw uzależnień. W tym celu przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży oraz szkolenia dla liderów młodzieżowych opartych na programie profilaktycznym „W Królestwie Maciusia I”.  Odbiorcy projektu tj. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otrzymali wsparcie i uzyskali pomoc w realizowaniu swoich pasji poprzez kontakt z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2012 r. – „Wolna Wola”

Wolna Wola 2012Projekt miał za zadanie wykreowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych asertywnych postaw oraz pozytywnych wzorców zachowań, które umożliwią im ustrzec się przed podobnymi zagrożeniami. W tym celu zaplanowane przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży oraz szkolenie dla liderów młodzieżowych opartych na programie profilaktycznym „Podróż międzyplanetarna”. Odbiorcy projektu tj. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, otrzymali wsparcie i uzyskali pomoc w realizowaniu swoich pasji poprzez kontakt z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2011 r. – „Wolna Wola”

Wolna Wola 2011Uczniowie szkół kieleckich wzięli udział w cyklu 3 warsztatów, w których tematyka uzależnienia była łączona z nabywaniem umiejętności tj. rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Projekt stworzył uczniom przestrzeń do właściwego zarządzania własnym czasem, życiem bez używek i do działania poprzez rozwijanie zainteresowań, a także działania na rzecz innych m.in. poprzez pracę wolontarystyczną.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2011 r. – „Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat”

Bądź wolontariuszem. Zmieniaj siebie i światProjekt miał na celu przybliżenie wiedzy o wolontariacie oraz jego wartości społecznej poprzez edukację i promocję wolontariatu w regionie świętokrzyskim. Zrealizowano następujące działania: prezentacja sylwetek wolontariuszy, jak również kampania informacyjna w mediach oraz organizacja spotkań tematycznych dla społeczności lokalnej.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2010 r. – „Wolna Wola – warsztaty profilaktyczne dla uczniów kieleckich szkół”

Głównym celem zadania było przekazanie szerokiej wiedzy uczniom kieleckich szkół na temat  mechanizmów rozwoju uzależnień od środków takich jak alkohol, narkotyki oraz nietoksycznych środków tj. Internet, zwłaszcza na pokazaniu następstw uzależnień.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.

2009 r. – „Na horyzoncie dojrzeć swoją przyszłość”

Na horyzoncie dojrzeć swoją przyszłość 2009Cykl szkoleniowy obejmował 3 bloki tematyczne:

 1. Odnaleźć siebie: umiejętności interpersonalnych i społecznych, tym z radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów.
 2. Mity i prawda o używkach
 3. Kreatywność i drama

Projekt był skierowany do studentów uczelni kieleckich. Zakończył się zorganizowaniem spektaklu przedstawiającego życie jednego z bohaterów książki „Żyć pełnią życia”.

Udział w szkoleniach był bezpłatny.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce.Wolontariat nakręca 2009

2009 r. – „Wolontariat nakręca”

Bezpłatne szkolenia dla młodych osób. Tematyka zajęć

 1. “I Ty możesz zostać Wolontariuszem”
 2. “Wolontariat w Świetlicy Środowiskowej”
 3. “Niesienie pomocy osobom potrzebującym”
 4. “Wolontarystyczna praca administracyjno – biurowa”
 5. “Wolontariat w Banku Żywności”
 6. “Wolontariat pierwszym krokiem w poszukiwaniu pracy

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. dcw kielce