Parafialne Zespoły Caritas

wpis w: Parafialne Zespoły Caritas | 0

PZC 1Jedną z podstawowych jednostek organizacyjnych Caritas są Parafialne Zespoły Caritas. Są to grupy charytatywne działające na terenie parafii. Członkowie PZC podejmują działania wolontaryjne głównie dla społeczności lokalnej.

Parafialny Zespół Caritas, z inicjatywy miejscowego proboszcza, powołuje Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej. Zadania PZC obejmują w szczególności następujące kierunki działania:

 1. Mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:
  a) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych;
  b) czynne włączenie się w katechezę o tematyce charytatywnej;
  c) przygotowanie akcji charytatywnych i ich realizacje;
  d) popularyzowanie informacji na temat potrzeb i działań charytatywnych przez media, gabloty itp.;
  e) organizowanie spotkań przedstawicieli różnych wspólnot działających na terenie parafii;
  f) aktywne uczestnictwo w projektach podejmowanych przez Caritas Diecezjalną.
 2. W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb pomocy charytatywnej na terenie parafii. Nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia pomocy w miarę istniejących środków, poza teren parafii:
  a) Parafialny Zespół Caritas w każdym człowieku stara się dostrzec Chrystusa potrzebującego i pomóc mu najlepiej jak to jest możliwe;
  b) Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej;
  c) Współpraca z innymi organizacjami o charakterze charytatywnym (z zachowaniem właściwej sobie, katolickiej inspiracji);
  d) Pomoc prawna w otrzymaniu należnych świadczeń socjalnych lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień.
 3. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym w szczególności:
  a) chorym, niepełnosprawnym, osobom w sędziwym wieku;
  b) rodzinom wielodzietnym oraz w trudnościach;
  c) dzieciom i młodzieży;
  d) osobom ubogim i przeżywającym inne trudności.
 4. Caritas Parafii otacza opieką znaj dujące się na terenie parafii Kościelne Placówki Charytatywne, a jeśli zachodzi potrzeba wspiera tworzenie takich placówek.

Członkami Caritas Parafii mogą być osoby fizyczne (świeckie i duchowne) powołane przez Proboszcza, wspierające go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła. W tym celu zainteresowani składają deklarację pisemną potwierdzoną przez Ks. Proboszcza.

Logo PZCPliki do pobrania:

Lista PZC Diecezji Kieleckiej
Statut Parafialnego Zespołu Caritas
Prośba o powołanie PZC
Logo PZC
Sprawozdanie roczne PZC

PZC 2