Projekt zakłada rozwój aktywności prospołecznej w regionie świętokrzyskim. Podstawowym działaniem jest stworzenie siedziby centrum wolontariatu i przygotowanie szerokiej oferty szkoleniowej dla wolontariuszy. Projekt bezpośrednio skierowany jest do osób młodych (13-30 lat), ale swoim oddziaływaniem obejmie także inne grupy wiekowe i zainteresuje działalnością wolontaryjną. Przewidziano przeszkolenie z podstaw wiedzy na temat wolontariatu dla min. 500 młodych osób. Z tej grupy zostanie zrekrutowane min. 80 osób, które podejmą działania długofalowe. Będą mieli szansę skorzystać z szerokiej oferty szkoleniowej, warsztatowej, wyjazdów studyjnych, a także spotkań integracyjnych oraz wyjść kulturalnych. Projekt ma przyczynić się do budowy postaw obywatelskich. Pomysł na realizację zadania wyszedł od wolontariuszy Caritas mających doświadczenie we współpracujący z młodymi ludźmi. Będą oni funkcjonować w projekcie jako mentorzy. Ich obecność pomoże w zintegrowaniu nowych wolontariuszy z tymi, którzy już działają w strukturach Caritas Diecezji Kieleckiej. W ramach projektu zaplanowano szereg działań promocyjnych pokazujących społeczności regionu pozytywny obraz wolontariatu. Planujemy, by projekt “Wolontariat otwiera drzwi” wpisał się mocno w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Będziemy otwarci na propozycje i spotkania z mieszkańcami regionu. Zachęcamy także do współpracy seniorów, w których widzimy duży potencjał.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 ZAPRASZAMY

W ramach projektu „Wolontariat otwiera drzwi” przygotowaliśmy szeroką ofertę bezpłatnych warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy, które obejmują swoim zakresem wiele różnych dziedzin.

Cyklicznie organizujemy szkolenie „I Ty możesz zostać wolontariuszem” z podstaw wiedzy o wolontariacie. Chcesz do nas dołączyć? Zadzwoń (664 031 039), lub napisz ().

Wolontariuszko, wolontariuszu – działasz na korzyść, a chcesz to robić jeszcze lepiej? Zgłoś się na szkolenie!

Szkolenia z języka migowego –w trakcie szkoleń, młodzież zapozna się z podstawowymi zasadami pracy z osobą niesłyszącą, kulturą Głuchych i psychospołecznym funkcjonowaniem, alfabetem migowym oraz ze znakami ideograficznymi w języku migowym. Zajęcia przysłużą się do pomocy osobom głuchym i głuchoniemym w placówkach w Kielcach.

Szkoła Lidera uczestnicy wezmą udział w warsztatach, w czasie których zdobędą wiedzę na temat pracy w zespole, umiejętności liderskich, organizacji działań i ich koordynacji.

Warsztaty z komunikacji – polegające na nauce umiejętności komunikacji interpersonalnej, które są niezbędne w pracy wolontaryjnej. Zdobycie podstawowej wiedzy na ten temat daje przełożenie na codzienne funkcjonowanie jako wolontariusz.

Szkolenia z pierwszej pomocy będą miały na ce

lu stworzenie zespołu osób, które będą wspierały służby medyczne w organizacji eventów i imprez w plenerze.

Szkoła samorządności będą to spotkania z parlamentarzystami i samorządowcami

Szkolenia z pedagogiki cyrku – efektywna i efektowna metoda edukacyjno-terapeutyczna pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest to połączenie nauki aktywności ruchowych z pedagogicznymi i psychologicznymi treściami i celami. Zajęcia pomogą wolontariuszom

w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty rękodzieła jest to oferta dla wolontariuszy, którzy będą prowadzić zajęcia w hospicjum lub domach pomocy społecznej. Warsztaty będą obejmować zagadnienia z qullingu, decupage, origami oraz szycie maskotek z filcu.

Warsztaty dziennikarskie – poprzez naukę pisania artykułów prasowych, notek internetowych oraz wykonywanie fotografii reporterskich wolontariusze pomogą w promocji działań wolontaryjnych, a co za tym idzie w budowaniu dobrego wizerunku wolontariatu w regionie

Spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskiej rady pożytku publicznego

Ewaluacje – będą to cykliczne spotkania z psychologiem mające na celu omówienie sukcesów i trudności w podejmowanych działaniach.

Wyjścia do kina i teatru Organizacja wspólnych wyjść do kina czy teatru będzie miała nie tylko wartość integracyjną, ale także zintegruje wolontariuszy ze środowiskiem lokalnym

Spotkania w terenie – będzie to możliwość organizacji spotkań i szkoleń na temat wolontariatu, nie tylko w siedzibie wolontariatu ale również poza nim, czyli np. w placówkach, szkołach itp.

Stworzenie grupy dyskusyjnej „Kawa czy herbata” . Będą to spotkania popołudniowe, przy kawie lub herbacie, mające charakter dyskusyjny. Podejmowane będą bieżące tematy ze świata mediów bądź bieżących działań wolontariuszy.

Wizyty studyjne zostaną zorganizowane dwa wyjazdy do miast gdzie wolontariat jest dobrze rozwinięty.