Projekt zakłada rozwój aktywności prospołecznej w regionie świętokrzyskim. Podstawowym działaniem jest stworzenie siedziby centrum wolontariatu i przygotowanie szerokiej oferty szkoleniowej dla wolontariuszy. Projekt bezpośrednio skierowany jest do osób młodych (13-30 lat), ale swoim oddziaływaniem obejmie także inne grupy wiekowe i zainteresuje działalnością wolontaryjną. Przewidziano przeszkolenie z podstaw wiedzy na temat wolontariatu dla min. 500 młodych osób. Z tej grupy zostanie zrekrutowane min. 80 osób, które podejmą działania długofalowe. Będą mieli szansę skorzystać z szerokiej oferty szkoleniowej, warsztatowej, wyjazdów studyjnych, a także spotkań integracyjnych oraz wyjść kulturalnych. Projekt ma przyczynić się do budowy postaw obywatelskich. Pomysł na realizację zadania wyszedł od wolontariuszy Caritas mających doświadczenie we współpracujący z młodymi ludźmi. Będą oni funkcjonować w projekcie jako mentorzy. Ich obecność pomoże w zintegrowaniu nowych wolontariuszy z tymi, którzy już działają w strukturach Caritas Diecezji Kieleckiej. W ramach projektu zaplanowano szereg działań promocyjnych pokazujących społeczności regionu pozytywny obraz wolontariatu. Planujemy, by projekt “Wolontariat otwiera drzwi” wpisał się mocno w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Będziemy otwarci na propozycje i spotkania z mieszkańcami regionu. Zachęcamy także do współpracy seniorów, w których widzimy duży potencjał.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

ZAPRASZAMY

W ramach projektu „Wolontariat otwiera drzwi” przygotowaliśmy szeroką ofertę bezpłatnych warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy, które obejmują swoim zakresem wiele różnych dziedzin.

Cyklicznie organizujemy szkolenie „I Ty możesz zostać wolontariuszem” z podstaw wiedzy o wolontariacie. Chcesz do nas dołączyć? Zadzwoń (664 031 039), lub napisz ().

Wolontariuszko, wolontariuszu – działasz na korzyść, a chcesz to robić jeszcze lepiej? Zgłoś się na szkolenie!

Szkolenia z języka migowego –w trakcie szkoleń, młodzież zapozna się z podstawowymi zasadami pracy z osobą niesłyszącą, kulturą Głuchych i psychospołecznym funkcjonowaniem, alfabetem migowym oraz ze znakami ideograficznymi w języku migowym. Zajęcia przysłużą się do pomocy osobom głuchym i głuchoniemym w placówkach w Kielcach.

Szkoła Lidera uczestnicy wezmą udział w warsztatach, w czasie których zdobędą wiedzę na temat pracy w zespole, umiejętności liderskich, organizacji działań i ich koordynacji.

Warsztaty z komunikacji – polegające na nauce umiejętności komunikacji interpersonalnej, które są niezbędne w pracy wolontaryjnej. Zdobycie podstawowej wiedzy na ten temat daje przełożenie na codzienne funkcjonowanie jako wolontariusz.

Szkolenia z pierwszej pomocy będą miały na celu stworzenie zespołu osób, które będą wspierały służby medyczne w organizacji eventów i imprez w plenerze.

Szkoła samorządności – będą to spotkania z parlamentarzystami i samorządowcami

Szkolenia z pedagogiki cyrku – efektywna i efektowna metoda edukacyjno-terapeutyczna pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest to połączenie nauki aktywności ruchowych z pedagogicznymi i psychologicznymi treściami i celami. Zajęcia pomogą wolontariuszom w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty rękodzieła jest to oferta dla wolontariuszy, którzy będą prowadzić zajęcia w hospicjum lub domach pomocy społecznej. Warsztaty będą obejmować zagadnienia z qullingu, decupage, origami oraz szycie maskotek z filcu.

Warsztaty dziennikarskie – poprzez naukę pisania artykułów prasowych, notek internetowych oraz wykonywanie fotografii reporterskich wolontariusze pomogą w promocji działań wolontaryjnych, a co za tym idzie w budowaniu dobrego wizerunku wolontariatu w regionie

Spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskiej rady pożytku publicznego

Ewaluacje – będą to cykliczne spotkania z psychologiem mające na celu omówienie sukcesów i trudności w podejmowanych działaniach.

Wyjścia do kina i teatru – Organizacja wspólnych wyjść do kina czy teatru będzie miała nie tylko wartość integracyjną, ale także zintegruje wolontariuszy ze środowiskiem lokalnym

Spotkania w terenie – będzie to możliwość organizacji spotkań i szkoleń na temat wolontariatu, nie tylko w siedzibie wolontariatu ale również poza nim, czyli np. w placówkach, szkołach itp.

Stworzenie grupy dyskusyjnej „Kawa czy herbata” . Będą to spotkania popołudniowe, przy kawie lub herbacie, mające charakter dyskusyjny. Podejmowane będą bieżące tematy ze świata mediów bądź bieżących działań wolontariuszy.

Wizyty studyjne – zostaną zorganizowane cztery wyjazdy do miast gdzie wolontariat jest dobrze rozwinięty.