Zapraszamy do projektu

wpis w: DCW | 0

W ramach zadania Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska zaplanowano realizację działania obligatoryjnego (Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, w wykorzystaniem potencjału i zasobów szkół, podmiotów reintegracyjnych oraz lokalnych sieci świetlic i klubów młodzieżowych) oraz działania fakultatywnego (Opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży, który będzie określał działania o charakterze profilaktycznym, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego). Zaplanowane działania (w ramach działania obligatoryjnego) obejmują: dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla grupy około 20 osób każdy, spotkania propagujące ideę wolontariatu – w szkołach, świetlicach, Klubach Integracji Społecznej, z którymi Wnioskodawca (Caritas Diecezji Kieleckiej) współpracuje na rzecz realizacji różnego rodzaju działań. Spotkania mające na celu podzielenie się doświadczeniami z pracy wolontaryjnej. W ramach działania fakultatywnego zaplanowano warsztaty wyjazdowe dwudniowe mające na celu opracowanie i wdrożenie programu oraz wydarzenia zorganizowane przez młodzież dla młodzieży (gra miejska, wizyta w siedzibie mediów regionalnych, rajd pieszy). Podsumowaniem zadania będzie prezentacja osiągnięć podczas spotkania w grudniu 2017r. Uczestnikami działań będzie młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym z terenów wiejskich i miejskich, objęta wsparciem w ramach Klubów Integracji Społecznej, funkcjonujące w strukturach Caritas. Celem działań będzie włączenie młodzieży w minimum 4 akcje wolontaryjne, charytatywne.

Chętne osoby prosimy do kontaktu z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, e-mail:

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity Społecznej.