Zapraszamy młodych do projektu

wpis w: DCW | 0

Diecezjalne Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału w projekcie „Aktywna Młodzież”. Działania skierowane są do wszystkich osób w wieku 15 – 24 lata, z uwzględnieniem równych szans dla chłopców i dziewcząt, mieszkających zarówno na terenie gmin miejskich, miejsko – wiejskich, jak też wiejskich, reprezentujące młodzież szkolną, studiującą, pozaszkolną.

W ramach niniejszego zadania publicznego zaplanowano realizację dwóch głównych działań: a) opracowanie i wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, z wykorzystaniem potencjału i zasobów szkół, podmiotów reintegracyjnych oraz lokalnych sieci świetlic i klubów młodzieżowych oraz b) opracowanie i wdrożenie lokalnego programu skierowanego do młodzieży, który będzie określał szereg działań o charakterze profilaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałaniu uzależnieniom, propozycje kształcenia w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego. Zaplanowane działania w ramach aktywizacji społecznej młodzieży obejmują: szkolenia wolontariuszy (6 szkoleń), 2 debaty oksfordzkie na tematy społeczne, wizyta studyjna w placówce pomocowej z podjęciem tam wolontariatu (np. hospicjum), spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego, wyjazd do Sejmu RP i spotkanie z parlamentarzystami dot. poznania stanowienia prawa, warsztaty propagujące ideę wolontariatu – w szkołach, świetlicach, klubach integracji społecznej, z którymi Wnioskodawca (Caritas Diecezji Kieleckiej) współpracuje na rzecz realizacji różnego rodzaju działań włączenia społecznego, zajęcia z zakresu ekonomii społecznej. Zorganizowane zostaną dwudniowe warsztaty wyjazdowe obejmujące warsztaty z edukacji obywatelskiej, partycypacji społecznej oraz warsztaty liderskie, edukacyjne, komunikacji społecznej, profilaktyki uzależnień. W ramach działań profilaktycznych zaplanowano wydarzenia edukacyjne (kulturalne, historyczne, medialne, zdrowotne) oraz spotkanie ewaluacyjne. Działania będą kładły nacisk na wykorzystanie indywidualnych preferencji i zdolności uczestników oraz będą zawierały edukację w zakresie problemu uzależnień. Podsumowaniem zadania będzie prezentacja osiągnięć podczas wydarzenia w grudniu 2019 r. Celem działań będzie też włączenie młodzieży w minimum 4 akcje o charakterze wolontaryjnym i charytatywnym (festyny, kampanie społeczne, zajęcia w świetlicach środowiskowych, na rzecz podopiecznych hospicjum, kolonie charytatywne, zbiórki żywności itp.). Podjęte działania przyczynią się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zgłoś się!

Tel. 664 031 039, e-mail:

Projekt „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” – edycja 2019 jest realizowany przez Caritas Diecezji Kieleckiej i współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej